توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

آگهی مناقصه خرید Firewall Fortigate

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به خرید Firewall Fortigate  از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ درج آگهی، با در دست داشتن معرفی­نامه، کارت شناسایی و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 60060064  و شماره شبا IR920120000000000060060064 بانک ملت شعبه ایرانمهر به نام شرکت توزیع داروپخش جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.

تضمین شرکت درمناقصه: 200.000.000 ریال

فروشنده باید رتبه 1 یا 2 شورای عالی انفورماتیک باشد

فروشنده باید دارای مجوز افتا باشد

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد

نشانی محل دریافت مدارک: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک 88، شرکت توزیع داروپخش

تلفن: 88790555